درمان میگرن دسته بندی

داروی حملات میگرن

داروی حملات میگرن

دانشمندان داروهای تازه ای را تهیه کرده اند که حملات میگرن را کم می کنند.

نتیجه های ای تحقیق نشانگر این می باشد که  ، این دارو تازه به وجود آمده

توانایی این را داد که حملات میگیرن را در اشخاص دچار از نصف هم بیشتر کم کند.

این دارو اولین معالجه جلوگیری شده از میگرن در ۲۰سال گذشته به حساب می آید.

داروی جدید میگرن

در این تحقیق با انجام دادن آزمایش هایی بر ” ارنوماب” دریافتند که این دارو حمله کردن میگرن را از

نصف هم کمتر می کند ، این دارو امید تازه ای برای دچار شدن به این ...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه