نروفیدبک چیست دسته بندی

نوروفيدبک چيست؟

نوروفيدبك چيست؟

درمان نوروفيدبك Neurofeedback، آبا می دانید که نوروفیدبک چیست ؟ فرايند يادگيري ، با كاربرد تكنولوژي كامپيوتر است.هدف آن آموزش خودتنظيمي به مغز است و سعي دارد به مغز ياد دهد كه چگونه خود را تنظيم كند در واقع مانند آيينه اي ، كم و كاستي هاي مغز را به خودش نشان ميدهد و با فيدبكي كه از امواج مغزي ارائه مي دهد، مغز را در تنظيم فعاليت خود كمك نمايد.

الگوي امواج مغزي هر فرد حالات مختلف رواني را به وجود مي آورددر واقع كاركرد مناسب يا نا مناسب مغز ما سبب طبيعي بودن يا غير طبيعي بودن توليد  امواج در مغز مي شود...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه