مرکز مشاوره
  • June 29, 2022
  • اخرین بروزرسانی ژوئن 21, 2022 2:41 ب.ظ
  • تهران

تست شیوه فرزندپروری والدین

تلاشهای معمول والدین برای کنترل و جامعه پذیر ساختن فرزندان فعالیت پیچیده ای است که شامل رفتارهای خاصی می گردد که بطور منفرد یا در مجموع بر پیامدهای رفتاری کودکان تأثیر می گذارد و آن را فرزند پروری گویند.
هر خانواده شیوه های خاصی را در تربیت فردی اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد.
این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل زیستی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد.
تحقیقــاتی کــه در زمینــه اختلالهای رفتاری صورت گرفته است، اغلـب ایـن نتیجه را در برداشته که اخـتلالهـای رفتـاری بیشـتر حاصل نحوه ارتباط والدین با کودک است تا عوامـل ارثی و زیستی و محققان نتیجـه گرفتـه انـد کـه بـین سوءرفتار والدین و اخـتلال رفتـاری کـودک ارتبـاط وجود دارد و ایـن ارتبـاط بسـیار بـا اهمیـت و نشـان دهنده این مطلب است که عامل خـانوده و خصوصـاً رفتار والدین در دوران کودکی نقش مهمـی در بـروز اخــتلالهــای رفتــاری در کــودکی وبزرگســالی دارد.
پرخاشــگری از جملــه مشــکلات رفتاری است که که حاصل خانواده های مشکل دار و ساختار ناسالم و ارتباط نامطلوب والدین بـا فرزنـدان است و در این خانواده ها معمولاً یک محرک استرس زا، مانند اعتیاد پدر، خشونتهـای فیزیکـی و کلامـی پدر و مادر و رابطه ناسالم اولیا با فرزندان، شیوه هـای رابطــــه بــــا فرزنــــدان و امثــــال آن وجــــود دارد.
بررسی رابطه بین سبکهـای فرزنـد پـروری والـدین (دموکراتیک، استبدادی و سهلگیرانه) و پرخاشـگری بود.
فرضیه های زیر قابل تدوین است:
۱- بین سبک فرزندپروری دموکراتیک والـدین و مؤلفــه هــای پرخاشــگری نوجوانــان (پرخاشــگری، پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی،خصـومت و خشم) رابطه وجود دارد.
۲- بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه والـدین و مؤلفـــــه هـــــای پرخاشـــــگری نوجوانــــــان (پرخاشگری،پرخاشــگری فیزیکی،پرخاشـــگری کلامی،خصومت و خشم)رابطه وجود دارد
۳- بین سبک فرزنـدپروری اسـتبدادی والـدین و مؤلفــههــای پرخاشــگری نوجوانــان (پرخاشــگری، پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خصومت و خشم) رابطه وجوددارد.
تست سبک فرزند پروری می تواند کمک مناسبی به والدین برای تربیت فرزند بکند.
با پاسخ دادن به تنها چند تست استاندارد در تست روانشناسی سبک وشیوه فرزند پروری راهکار مناسب را دریافت نمایید.

در زیر عباراتی در باره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است .
لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر میزان موافقت خود را با کدام از آنها مشخص کنید.
لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

۰
۰%

تفسیر آزمون: حداکثر نمره کل پرسشنامه ۱۵۰ و حداقل آن ۳۰ می باشد.
حد وسط یعنی نمره ۹۰ نشانگر والدین باتربیت درست است.
والدین سهل گیر با نمرات خیلی پایین و والدین سخت گیر با نمرات خیلی بالا مشخص می شوند.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.