مرکز مشاوره
  • June 29, 2022
  • اخرین بروزرسانی ژوئن 21, 2022 2:41 ب.ظ
  • تهران

تست میزان عشق هاتفیلد و اسپرچر

روانشناسان عشق را یک هیجان اساسی و مثبت معرفی میکنند، اما در مورد مفهوم عشق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد. روانشناسان فرهنگی از جمله افرادی هستند که به مفهوم سازی عشق توجه نمودهاند برخی تفاوتهای فرهنگی نیز در مورد مفهوم عشق وجود دارد و حتی معنای عشق از یک دوره تاریخی به دوره دیگر نیز متفاوت است. در آثار تمامی روانشناسان می توان تعریفی از عشق را یافت. فروید سلامت روانشناختی را به طور خلاصه توانایی عشق ورزیدن و کار کردن تعریف میکند. از نظر مزلو نیز نیاز به عشق ورزیدن نه تنها پاسخی به یک نقص نیست، بلکه فرایندی است که به وسیله تکانههای ایجاد کننده خودشکوفایی برانگیخته میشود . در زمینه عشق نظریه های بسیاری نیز ارائه شده است که از جمله آنها می توان به نظریه عشق استرنبرگ اشاره کرد. در این نظریه عشق متشکل از سه بعد صمیمیت، میل یا شور و تعهد است.

ابتدا هر عبارت را بخوانید و پاسخی که به بهترین وجه احساس شما درباره فرد مورد علاقه تان را نشان می دهد انتخاب کنید.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

۰
۰%

تست مقیاس عشق هاتفیلد و اسپرچر

نتیجه آزمون اینجا نمایش داده خواهد شد.

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.