مرکز مشاوره
  • June 29, 2022
  • اخرین بروزرسانی ژوئن 21, 2022 2:41 ب.ظ
  • تهران

تست هوش اجتماعی تت

از زمانی که مطالعه علمی هوش شروع شده است، انواع مختلفی از هوش معرفی شده است. یکی از هوشهایی که به تازگی معرفی شده است، هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی اولین بار توسط ثراندیک مطرح شد. به عقیده ثرندایک هوش اجتماعی نشان دهنده قابلیتها و تواناییهای فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر میشود. در تعریف هوش اجتماعی از یک طبقه کلی صحبت میشود، یعنی ظرفیت درک رخدادها و پاسخ مؤثر شخصی و اجتماعی . دانیل گلمن معتقد است که هوش بین فردی یا هوش اجتماعی، یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباطات نزدیک در دوستیها، ازدواج یا ارتباط شغلی، اساسی است. این مهارتها در کودکی شکل می گیرد ودر طول زندگی بروز می یابد.


جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

۰
۰%

تست هوش اجتماعی تت

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.