مرکز مشاوره

والدین خجالتی و کودکان کم رو

والدین خجالتی و کودکان کم رو

والدین خجالتی و کودکان کم رو:کودکان روابط خانواده خود را با دیگران می فهمند.

و زمانی که خانواده روابط اجتماعی کمتری داشته باشند فرزند آنها کم رو می شود.

بعضی از والدین برای صحبت با فرزندشان زمان کمتری می گذارند چنین خانواده هایی بر حسب عادت

در برابر حوادث غیر منتظره از کودک خود مواظبت می کنند و اگر کودکی از آنها دور شود به آن متذکر

می شوند در این صورت طفل اگر خود سرانه عمل نکند به حرف مادرش توجه می کند و بازی که او دوست

دارد انجام می دهد.  این گونه والدین قبل از بچه دار شدن باید پیش مشاوره خوب بروند.

شماره های تماس 01

والدین خجالتی و کودکانی کم رو

این کودکان امیدی به آینده خود ندارند و بدین ترتیب دچار بدبینی می شوند ، استرس می گیرند ،

ناخن های خود می جویند و درنهایت نمی توانند با همسالان خود مرتبط باشند.

هیچ وقت در جمع کودک خود را خجالتی معرفی نکنید زیرا اگر کودک قصد چنین کاری داشته باشد به

خاطر این صحبت شما اعتماد به نفس خود را از دست می دهد همچنین با اطرافیان خود سعی کنید بیشتر

در ارتباط باشید که کودک یاد بگیرد

منبع: کودک و نوجوان


 

administrator

مقالات مرتبط